Det franske energiselskab Total E&P inviterer i næste uge interesserede naboer og borgere til orienteringsmøde om prøveboringen – sammen med bl.a. Frederikshavns Kommune og den danske konsortiepartner, statens olie- og gasselskab, Nordsøfonden

(PRESSEINFO FRA TOTAL OG NORDSØFONDEN)

Det blive borgerne i Dybvad og Try, der bliver nærmeste tilskuere til, hvad der måske i sidste ende kan blive Danmarks største gaseventyr til dato og sikre dansk selvforsyning mange årtier frem. Det er i hvert fald den store forhåbning, som det franske energiselskab, Total E&P, har, før boret formentlig sættes i jorden sidst på året. For det er her eller rettere på en mark et par kilometer vest for landsbyen Dybvad i den sydlige ende af Frederikshavns Kommune, at man efter måneders forarbejde nu skal til at gøre klar til at gennemføre en første prøveboring tre-fire kilometer ned i undergrunden til det skiferlag, som eksperterne vurderer, kunne gemme på naturgas (alunskifergas) for milliarder af kroner.

Går det så godt som håbet, har et omfang på flere gange de danske fund i Nordsøen været nævnt som potentiale. Og det er i øvrigt også den samme avancerede og gennemprøvede udvindingsteknik, som bruges i Nordsøen, som Total vil benytte i Østvendsyssel. Selv om sandsynligheden for succes trods alt ikke er kæmpestor. Flere danske underleverandører er i den forbindelse allerede ved at indgå kontrakter.

Selve borestedet er langt fra tilfældigt valgt, om end Totals folk, med hjælp fra den rådgivende danske ingeniørvirksomhed Rambøll, har identificeret adskillige andre potentielt lige så velegnede boresteder i Vendsyssel, siden man i efteråret 2011 for alvor gik i gang med at arbejde med den seksårige udvindingslicens, som energiministeren har udstedt i Nordjylland.

”Det har imidlertid været vigtigt for os, at udpege et prøveboringssted, som også ud fra miljø-, natur-, og kulturmæssige hensyn fremstår velovervejet,” forklarer Totals projektkoordinator Henrik Nicolaisen om valget. Han tilføjer, at man netop nu afventer de sidste af mange helt konkrete tilladelser, som forskellige myndigheder overvejer, for at sikre, at alt går forsvarligt for sig – i henhold til bl.a. planloven, undergrundsloven og naturbeskyttelsesloven. Ligesom man netop har færdigforhandlet en økonomisk aftale med den lodsejer, der ejer det pågældende stykke jord ved Ovnstrupvej, hvor man ønsker at prøvebore. Staten har i den forbindelse nogle meget præcise regler for afregning af den slags, der kompenserer landmandens høsttab.

Maksimal åbenhed

Fra flere sider har der været udtrykt bekymring om en eventuel miljørisiko forbundet med prøveboringen og den teknik, kaldet ”hydraulisk frakturering”, som benyttes. I den forbindelse inviterer Total sammen med sin danske konsortiepartner i projektet, statens olie- og gasselskab, Nordsøfonden, alle interesserede i lokalområdet til orienteringsmøde førstkommende onsdag aften (den 29. august) på Dybvad Kro. Der holdes en præsentation med efterfølgende mulighed for at stille spørgsmål:

”Så burde alle interesserede kunne få svar på deres spørgsmål, og i god tid inden boret sættes i jorden sidst på året. Det er en vigtig prioritet for os, at naboerne føler sig trygge ved projektet. Det tror vi bedst opnås ved maksimal åbenhed om forløbet,” forklarer Henrik Nicolaisen, der også foreslår særligt interesserede at følge med på projektets hjemmeside www.skifergas.dk , der hele tiden opdateres med nyheder omkring projektets udvikling.

Efter planen skal borepladsen, der kræver et arbejdsområde på ca. 100 gange 100 meter og de nødvendige tilkørselsveje for tung kørsel i de næste måneder etableres. I den forbindelse vil ca. 50 fagfolk være beskæftiget plus et par håndfulde lokale håndværkere, som man altså er ved at indgå kontrakter med. Det første, som naboerne vil bemærke er et antal specialister fra Rambøll, der får travlt med at dokumentere den miljømæssige situation i boreområdet, inden projektet går i gang.

Størstedelen
i statskassen

”Eventuelle indkomster ender for to tredjedels vedkommende som indtægter for den danske statskasse i form af skatter, på samme måde som det er tilfældet i den danske del af Nordsøen,” fortæller Peter Helmer Steen, direktør i statens olie- og gasselskab, Nordsøfonden, der er 20 procents partner i projektet og derfor også forlods skal have 20 pct. af eventuelle indtægter.

Konsortiet har foreløbig afsat 200 mio. kr. til prøveboringsprojektet, der vil gå for sig frem til et stykke ind i 2013 – 80 pct. betales af Total. Viser de faktiske prøveboringsresultater sig tilstrækkeligt positive, er konsortiet sandsynligvis klar til at følge op med en testfase fra 2016 og eventuelt egentlig produktion fra 2020, hvis og såfremt…! I givet fald med et betydeligt større antal lokale jobs til følge i mange år derefter.

For yderligere information, kontakt Totals projektkoordinator i.f.t. den nordjysk prøveboringslicens, Henrik Nicolaisen på tlf.: 4599 9113 / 5339 0196 eller email: henrik.nicolaisen@total.com Læs evt. mere om den nordjyske gasprøveboring på projektets nye hjemmeside: www.skifergas.dk og om Nordsøfonden, statens olie- og gasselskab, på www.nordsoeen.dk